Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Ξεκίνησε η διαδικασία αντικατάστασης κυψελών μέχρι 30€ και η οικονομική στήριξη της νομαδικής μελ/μίας..Η καταλυτική ημερομηνία είναι 30-4-2015:
Δικαιολογητικά :
1) Επικυρωμένο αντίγραφο Μελ. Βιβλίου
2)Ε1
3) Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας
4) Υπεύθυνη δήλωση
5) Παραστατικά (πρωτότυπο) αγοράς κυψελών με την ένδειξη εξόφληση

Για την νομαδική ημερομηνία απαιτούνται:
1) Φωτοαντίγραφο ΟΓΑ
2)Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας φορτηγού Ι.Χ
3)Δελτία αποστολές και φορτωτικές. Καταλυτική ημερομηνία είναι η 30-6-2015